trefwoordenlijst

Abolitionist :
is tegenstander van de slavernij. Wenst volledige afschaffing, ook voor prostitutie omdat die per definitie gedwongen is en dus een vorm van slavernij in zich draagt
Arbeidsauditoraten :
Het arbeidsauditoraat neemt in België het Openbaar Ministerie waar in alle materies, die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbank. Dit korps staat onder leiding van de Arbeidsauditeur
Arbeidsmigratie :
Migratie uit een ander land met als doel hier te gaan werken
Arbeidsmigratiestop :
Vreemdelingen krijgen slechts de toestemming om naar België te komen om te werken indien een arbeidsmarktonderzoek heeft uitgewezen dat er binnen een redelijke termijn geen geschikte arbeidskracht zal gevonden worden op de Belgische (of Europese) arbeidsmarkt
B9-regeling :
de regeling in Nederland die hulp en opvang dient te bieden aan slachtoffers van mensenhandel
BAW :
Buitenlandse Arbeidskrachtenwet
Debt bondage :
schuldgebondenheid: het door schuld verbonden zijn met een derde.
Dienstbaarheid :
afhankelijke staat, hulpvaardigheid, (figuurlijk) slavernij
Differentiatie :
splitsing van een oorspronkelijk homogeen geheel in delen
DIMONA-systeem (Dénonciation IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte) :
Men is verplicht om iedere vorm van tewerkstelling onmiddellijk aan te geven
Emperische studies :
op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiende criminologische onderzoeken binnen de Russische maffia
Eruditie :
iemand die uitgebreide kennis bezit
Ethiek - Etisch :
praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is
Etnische groep :
betrekking hebbend op bepaalde groepen of volken
Etnografisch onderzoek :
een onderzoek binnen een bepaalde groep, hier de Russische maffia
Extra-territorialiteit :
De strafbaarheid in België van een aantal door Belgen in het buitenland gepleegde misdrijven
Forensische psychologie :
psychologie met betrekking op justitie
Gossiper :
roddel gebruiken om toegang tot informatie te krijgen
Illegale immigratie :
Het illegaal binnenkomen of het illegaal verblijf op het grondgebied van een Staat
Informant :
iemand die inlichtingen verstrekt
Insiders :
Russen houden een strikte afstand van buitenstaanders. De Russische achtergrond kennen is hier een voordeel om een insider te worden en het vertrouwen van de Russen te winnen
'Ju-Ju' contracts :
een synoniem is Voodoo-contract. Een 'ju-ju' contract behelst een magisch-religieus ritueel waarbij de slachtoffers van mensenhandel moeten beloven dat ze het geldbedrag voor de reis terug zullen betalen
Het seksuele dominatiediscours :
is een radicaal feministisch discours. Vrouwen die in de prostitutie werken worden hier per definitie toe gedwongen. Dit discours pleit ook voor een totale afschaffing van prostitutie.
Influx :
toevloed.
Liquidaties :
moord als wraak of afrekening hier binnen de Russische maffia
Load carriers :
dragers (hier mensen) van een gewicht, een massa, een lading
Loverboys :
Loverboys of modern pooierschap
Mediation :
professionele bemiddeling tussen twee partijen die in een conflict zijn verwikkeld dat ze niet zelf kunnen oplossen
Mensenhandel :
het illegaal onder dwang vervoeren, vasthouden en/of exploiteren van mensen om daaraan te verdienen
Mensenrechten :
de rechten die geacht moeten worden de mens van nature toe te komen
Mensensmokkel :
Illegale grensoverschrijding tegen betaling van een vergoeding aan een smokkelaar
Modus operandi :
wijze waarop men iets behandelt
Monitoring :
bewaking, controle
Palermo protocol of UN Trafficking protocol :
UN Protocol om de handel in personen, zeker in vrouwen en kinderen, te voorkomen, te onderscheppen en te bestraffen
Push and pull factors :
push factors : afstotingsfactoren, negatieve redenen om een gebied te verlaten voor een ander gebied. pull factors : omstandigheden in een gebied die als prettig worden ervaren en waardoor mensen worden aangezet te gaan migreren
Remittances :
overschrijvingen (van geld)
Represaille :
vergeldingsmaatregel, wraakactie
Respondent :
iemand die toegang probeert te zoeken om meer informatie los te krijgen over een bepaalde groep, hier de Russische maffia
Russion Circles :
Hier het Russische midden, zich tussen het volk begeven en een deel van hen worden
Russische maffiosi :
Russische maffiosi is een uitdrukking voor de georganiseerde misdaad in Rusland en de overige voormalige Sovjetrepublieken
Slavernij :
Handel in vrouwen, veel goedgelovige meisjes zitten gedwongen achter het raam
Sluikwerk of sluikarbeid :
Arbeid die heimelijk, met miskenning van de wettelijke bepalingen word verricht
Smuggling :
smokkelen: het illegaal over de grens brengen van goederen. Daarnaast bestaat mensensmokkel waarbij mensen illegaal over de grens gebracht worden
Sociale fraude :
Elk misbruik inzake het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en de sociale bijstand, waarbij men zich tracht te onttrekken aan de lasten die de overheid oplegt of waarbij men ongerechtigd tracht te genieten van de baten die door de overheid verleend worden
Sociale Inspectie :
Spitst zich toe op de naleving van de sociaal zekerheidsrechterlijke reglementering (toezicht op een correcte betaling van sociale zekerheidsbijdragen, betaling van sociale zekerheidsbijdragen aan de pensioeninstellingen, toezicht op de correcte betaling van het vakantiegeld, sociale documenten, …)
Trauma :
psychische stoornis ontstaan door een schokkende gebeurtenis, verwonding
Uitbuiten :
zoveel mogelijk voordeel proberen te halen van, exploiteren, uitknijpen, uitpersen, uitzuigen
Verbindingsmagistraat :
Gesprekspartner met de parketten van het rechtsgebied, staat in voor de follow-up van de belangrijke dossiers, maakt een jaarverslag en formuleert voorstellen aan het college van de procureurs-generaal
Verblijfsvergunning :
door een staat aan een buitenlander verstrekte vergunning om gedurende een bepaalde periode in die staat te verblijven
Victim Assistance and Protection Package (VAPP) :
Een aanbod van opvang en beschermingsmaatregelen in Nederland, hulp en assistentie aangepast aan de noden van het individuele slachtoffer van mensenhandel
Victimologie :
bestudeert de slachtoffers en hun rol bij de misdaad zelf
Violence-prone practices :
met geweld behepte praktijken
Wereldgezondheidsorganisatie :
De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties.
Witte slavernij :
benoeming voor fenomeen van Europese meisjes die verhandeld worden in West-Europa om in de prostitutie te werken. De definitie van mensenhandel beperkte zich hiertoe gedurende de jaren 1880-1925.
WODC-W :
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Nederlandse ministerie van Justitie
Zwartwerk :
Iemand die zwart, zonder vergunning of tegen een zwarte prijs werkt, of iemand die, hoewel een uitkering genietend, toch tegen geldelijke vergoeding arbeid verricht